Skip to main content

Voorwoord, leeswijzer en versiebeheer


Voorwoord

is het Elektrotechnisch Veiligheidshandboek Lokaal spoor, verder afgekort als EVH. Het is opgezet ten behoeve van de spoorbedrijven HTM, GVB, RET en Provincie Utrecht. Voor 2020 had elk spoorbedrijf zijn eigen voorschriften voor de elektrotechnische veiligheid. Op initiatief van railAlert zijn de voorschriften zo veel als mogelijk geharmoniseerd. Met als doel de veiligheid verder te vergroten door o.a. dezelfde terminologie te gebruiken. Er zijn een aantal onderwerpen en termen waarbij men, om praktische redenen, geen overeenstemming kon vinden. Afwijkingen en verschillen per organisatie zijn in dit handboek aangegeven in een kader, met daarvoor het logo van de organisatie waarop de afwijking betrekking heeft.

Het EVH is gebaseerd op de geldende normen voor hoogspanning (NEN 3840), laagspanning  (NEN 3140) en e-voertuigen (NEN 9140). Deze normen zijn niet specifiek ontwikkeld voor installaties voor elektrische tractie, waardoor  EVH voor de spoorbedrijven noodzakelijk is.

Dit handboek is tot stand gekomen in opdracht van railAlert en is in nauw overleg met de bovengenoemde instanties opgesteld door Quercus Technical Services. 

Leeswijzer

Het EVH is een handboek voor het veilig werken aan, met of nabij elektrische installaties. Het EVH bevat algemene regels die een vertaling zijn van de bepalingen in nationale en Europese regelgeving naar de praktijk bij Lokaal spoor. Deze handleiding is daarom met name van belang bij het opstellen van werkinstructies en procedures en voor het vaststellen van verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Iedereen die een aanwijzing accepteert in het kader van het EVH moet de voor hem relevante passages van het EVH kennen. Als hulpmiddel bij het vaststellen van welke passages voor wie van belang zijn, is deze leeswijzer opgesteld.

De inhoud wordt kort geschetst, waarbij is aangegeven welke passages, voor met name uitvoerend personeel, van belang zijn:

DEEL 1: Een algemene inleiding, waarin is beschreven wat de positie van het handboek is ten opzichte van wet- en regelgeving, en welke algemene bepalingen en verplichtingen er gelden. Essentieel zijn de paragrafen:

1.4 Gevaren van elektriciteit.
3.1 Aanwijzingen en verplichtingen.
3.3 Algemene veiligheidsmaatregelen.

DEEL 2: Dit deel behandelt het werken aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. In de hoofdstukken 4 tot en met 6 zijn hiervoor de algemene regels beschreven. Deze hoofdstukken zijn belangrijk voor iedereen die werkzaamheden uitvoert aan, met of nabij laagspanningsinstallaties. De hoofdstukken 7 behandelt aanvullende bepalingen voor werkzaamheden aan, met of nabij specifieke installaties. Dit hoofdstuk is alleen van belang voor personen die daadwerkelijk werkzaamheden verrichten aan, met of nabij deze installaties.

DEEL 3: Dit deel behandelt het werken aan, met en nabij DC tractie-installaties en de bedrijfsvoering van de tractievoeding. In de hoofdstukken 8 t/m 14 zijn hiervoor algemene regels beschreven. Deze hoofdstukken zijn van belang voor iedereen die werkzaamheden uitvoert aan of nabij DC tractie. 

DEEL 4: Dit deel behandelt het werken aan, met en nabij hoogspanningsinstallaties. In de hoofdstukken 15 tot en met 17 zijn hiervoor de algemene regels beschreven. Deze hoofdstukken zijn van belang voor iedereen die werkzaamheden uitvoert aan of nabij hoogspanningsinstallaties. 

DEEL 5: Dit deel bevat de bijlagen van het EVH. Voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de omgeving van onvoldoende geïsoleerde, onder spanning staande elektrische installaties is § 18.1 ‘Richtlijnen voor het bepalen van werkafstanden in lucht’ van essentieel belang.

De letters ‘a, b, c…’ worden in het EVH gebruikt om bepalingen die direct betrekking hebben op de concrete uitvoering van de werkzaamheden (werkprocedures) duidelijk herkenbaar te maken.

Verder heeft dit handboek de mogelijkheid om op een woord te zoeken. In de balk bovenaan elke pagina kan een zoekterm worden ingevuld. Dit programma geeft dan aan in welke hoofdstukken dit woord te vinden is. Door een hoofdstuk te kiezen, kan daarna met ctrl.F het woord worden gevonden en zal overal waar dit woord staat, geel gekleurd worden aangegeven.

Vanwege van de leesbaarheid is er voor gekozen om in het EVH personen alleen als man aan te duiden. Natuurlijk gelden de bepalingen ook voor vrouwelijke personen.

Bepalingen die niet voor alle bij railAlert aangesloten bedrijven gelden zijn in de linker kantlijn voorzien van één of meer logo’s van het bedrijf of de bedrijven waar ze geldig zijn. Bepalingen zonder logo zijn zonder meer bij alle aangesloten lokaalspoorbedrijven van toepassing.

Waar er in dit document wordt gesproken over organisatie specifieke documenten, worden deze via de betreffende organisaties ter beschikking gesteld.

Versiebeheer

1.0

Status

Definitief


Datum

….. 2020


Omschrijving

Verwerking commentaar dd …… .