Skip to main content

Beleidsdocument en beleidsverklaring EVH


Beleidsdocument

Wie werkt met, aan en in elektrische installaties moet zich aan regels houden. Dit ter bescherming van de medewerkers, de omgeving en de installatie.
Dit beleidsdocument is een hulpmiddel, voor de beheersing van de elektrotechnische bedrijfsvoering binnen de lokaalspoorbedrijven (RET – HTM – GVB en Provincie Utrecht). Hierbij staan de doelstellingen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, doeltreffendheid en doelmatigheid centraal. Dit is alleen te bereiken met een bedrijfsvoering waarin de integriteit van installaties het uitgangspunt is. Kritische beheersfactoren zijn afgedekt en deskundig personeel is berekend op de specifieke taken. Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn hier een afgeleide van.
Veiligheid en bedrijfszekerheid van elektrische installaties begint bij het ontwerp. Want het ontwerp bepaalt het gebruik van de installatie. Met gebruikers wordt op de eerste plaats de reiziger bedoeld die effectief gebruik maakt van de spoorfaciliteiten. De reiziger moet veilig en zonder oponthoud kunnen reizen van vertrekpunt naar bestemming. In de tweede plaats is er het onderhoudspersoneel, dat moet zorgen voor de beschikbaarheid aan de ene kant en veranderingen van de installaties aan de andere kant . Zij moeten garant staan voor de integriteit van de installaties, mede in relatie tot de omgeving.
Overdracht van elektrische installaties, na de constructiefase, moet zo gebeuren dat aantoonbaar aan vereiste criteria is voldaan. Dit impliceert dat aan alle criteria van goed vakmanschap, tijdens de aanleg, het testen en ingebruikstelling is voldaan. Ook is de overdracht van informatie, zoals de as built tekeningen, leverancier documentatie en afname documenten van groot belang. Dit geeft het onderhoudspersoneel een doelmatige en doeltreffende uitgangspositie voor onderhoud en bediening van de installatie.
Een op kritische beheersactiviteiten geënt beheerssysteem en toegewijd en deskundig personeel zorgen voor continuïteit van de installatie.

De elektrotechnisch ter zake deskundige draagt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de elektrische installaties en het invullen van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Hij is daarvoor aangewezen als installatieverantwoordelijke door of namens de bestuurder van het spoorbedrijf. De aanwijzing vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen. Het vertrouwen van de persoon die de feitelijke macht heeft over de algehele bedrijfsvoering in de persoon aan wie een deel van die macht wordt gedelegeerd. Dit geschiedt op basis van kennis, vaardigheden, visie, mentaliteit en wederzijds respect. De installatieverantwoordelijke moet ondersteuning ontvangen in de vorm van middelen, voorlichting en onderricht voor het op verantwoorde wijze kunnen uitvoeren van de gedelegeerde taken. Daarmee is de bestuurder niet van verantwoordelijkheid ontheven, maar krijgt deze een andere inhoud.
De installatieverantwoordelijke heeft ook invloed op het ontwerp en de aanleg van de elektrische installaties. Bij modificaties draagt hij de verantwoordelijkheid voor de wijziging en de invloed hiervan op de bestaande bedrijfsvoering.
Daarmee wordt dan ook voldaan aan de wetgeving die stelt dat “ Bij situaties waarin een persoon zoveel invloed kan uitoefenen op de arbeidsomstandigheden, ligt het voor de hand dat op de naleving van de voorschriften die persoon en niet de werkgever wordt aangesproken”.
Het EVH is de vertaling van normen, wetgeving en het beleid van het individuele spoorbedrijf naar de bedrijfsspecifieke situatie van de RET – HTM – GVB en Provincie Utrecht spoorbedrijven. Deze vertaalslag is de verantwoordelijkheid van de aangewezen installatieverantwoordelijke die de bedrijfsvoering zo effectief en efficiënt mogelijk vorm geeft. Hij/Zij is verantwoordelijk voor een optimale bedrijfsvoering, de directie blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor het te voeren beleid.

Dit EVH bevat de voorschriften uit de NEN 3140, NEN 9140 en de NEN 3840, voor zover van toepassing bij de lokaalspoorbedrijven. Waar nodig zijn de teksten bewerkt en aangevuld, zodat toepassen van het EVH leidt tot veiligheid bij werkzaamheden aan alle elektrische installaties.

De directies van GVB, HTM Provincie Utrecht en RET verklaren het EVH van toepassing voor iedereen die werkzaamheden verricht aan, met of nabij elektrische installaties en voor personen die deze werkzaamheden voorbereiden of er verantwoordelijk voor zijn.

De directie railAlert De directie GVB De directie HTM De directie RET De directie provincie Utrecht

De directie railAlert

De directie GVB

De directie HTM

De directie RET

De directie provincie Utrecht

image-1644242112670.png

image-1644242149686.png

image-1644242178940.png

image-1644242207209.png

image-1644242235301.png
…,

Algemeen directeur

…,

Algemeen directeur

…,

Algemeen directeur

…,

Algemeen directeur

…,

Algemeen directeur