Skip to main content

Regeling nieuwe toetreders Certificeringsregeling PS en WPB (versie 1.0)


afbeelding.png

Voorwoord

Doel en gebruik van dit document

In de Certificeringsregeling personeel stellen en werkplekbeveiliging (Certificeringsregeling PS en WPB) zijn de kaders vastgesteld voor de uitoefening van werkplekbeveiligingsactiviteiten en het aanstellen van personeel in de railinfrastructuur. Het stellen van personeel en het beveiligen van de werkplek mag alleen geschieden door een door de Stichting railAlert gecertificeerd én door een door ProRail erkend bedrijf.

In dit document zijn door railAlert de kaders en de werkwijzen beschreven waarop nieuwe kandidaat-bedrijven (PS en WPB) tot certificering volgens de Certificeringsregeling PS en WPB kunnen komen.

Beheer toelichting

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en beheren van deze regeling berust bij de Werkkamer Systeemcertificering van de Stichting railAlert. Op- en/of aanmerkingen op deze regeling kunnen worden ingediend bij railAlert: info@railAlert.nl.

1. Inleiding

1.1 Initieel certificeringstraject

Het traject kent de volgende stappen:

 1. Intake kandidaat-bedrijf door de Werkkamer Systeemcertificering
 2. Fase-1-audit.
 3. Tijdelijke (schriftelijke) toestemming door railAlert en evaluatie door railAlert.
 4. Fase-2-audit.
 5. Definitieve erkenning door ProRail

In de volgende paragrafen worden bovengenoemde stappen verder toegelicht.

1.2 Traject bij organisatorische wijzigingen van een erkende PS en WPB

Het gecertificeerd  bedrijf moet de plannen aan de Werkkamer Systeemcertificering  van de Stichting railAlert  voorleggen. Deze werkkamer besluit over het vervolgtraject.

1.3 Processchema (stap 1 tot en met 5)

afbeelding.png

 

 

2 Proces initiële certificering

2.1 Stap 1 - Intake kandidaat-bedrijf door de Werkkamer Systeemcertificering

 1. De kandidaat moet zich melden bij railAlert (Werkkamer Systeemcertificering) voor een intakegesprek voor toetsing op visie, beleid, veiligheidshouding, gedrag en vakbekwaamheid en de toepassing daarvan.

Het managementsysteem van de kandidaat-bedrijf moet zijn opgezet en er moet een plan van aanpak zijn voor de   implementatie en start van de dienstverlening. Het managementsysteem en het plan van aanpak moeten worden toegelicht aan de Werkkamer Systeemcertificering.

 1. Op basis van de railAlert-checklist wordt beoordeeld of aan de voorwaarden wordt voldaan. Bij een positief resultaat ontvangt de kandidaat een railAlert-akkoordverklaring.


 1. Op basis van deze akkoordverklaring kan de certificerende instelling (CI) een fase-1-audit uitvoeren
  (zie stap 2).

Note: alle noodzakelijke informatie is te vinden op de railAlert-webpagina: https://www.railAlert.nl/systeemcertificering/Certificeringsregeling.

2.2 Stap 2 – Fase-1-audit

Aanvullend op de eisen van de Certificeringsregeling PS en WPB en het Toetsingskader certificerende instellingen moet tijdens de fase-1-audit aan de volgende eisen worden voldaan:

a) de fase 1-audit vindt geïntegreerd plaats op basis van de ISO 9001 en de aanvullende eisen uit de Certificeringsregeling PS of WPB;

b) de organisatie moet aantonen dat er een contract is met een CI voor het uitvoeren van een certificatie-audit op de van toepassing zijnde schema’s (VCU, VCA of ISO 45001);

c) de organisatie dient het fase 1-rapport van de CI, inclusief beantwoording en afhandeling van de non-conformiteiten (NC’s), aan railAlert te zenden voor evaluatie (stap 3) zodra eventuele major NCN’s zijn beantwoord en zijn afgesloten door de CI.

Note: de fase-1-rapportage van de CI moet aangeven dat de organisatie gereed is voor de fase-2-audit. 

2.3 Stap 3 – Tijdelijke erkenning door ProRail

De Werkkamer Systeemcertificering van railAlert beoordeelt de fase-1-rapportage en de aanvullende informatie van het te erkennen bedrijf en besluit over het wel of niet verstrekken van een positief advies aan ProRail.

ProRail besluit, op basis van het advies van railAlert, over de tijdelijke erkenning en randvoorwaarden waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van de railAlert -erkenningsregeling. De tijdelijke erkenning omvat een schriftelijke toestemming voor zes maanden voor het uitvoeren van twee representatieve erkenningsprojecten voor de scope van certificering.

2.4 Stap 4 – Fase-2-audit

De organisatie moet de twee erkenningsprojecten laten beoordelen door de CI waarbij de scope van certificering moet zijn afgedekt. Een erkenningsproject is representatief voor een organisatie als alle proces stappen van het werkplekbeveiligingsproces en/of voor het stellen van NVW-VVW-veiligheidspersoneel zijn beoordeeld door de CI.

De organisatie dient tijdens deze tijdelijke erkenning het certificeringstraject voor de overige van toepassing zijnde schema’s (VCU, VCA of ISO 45001) uit te voeren.

Als de organisatie voldoet aan de eisen van de Certificeringsregeling PS en WPB zal het certificaat PS of WPB worden verstrekt door de CI.

Als de CI aangeeft dat een aanvullend onderzoek nodig is op een projectlocatie, zal in overleg met railAlert aan ProRail toestemming voor een derde erkenningsproject worden gevraagd.

2.5 Stap 5 – Definitieve erkenning door ProRail

Het kandidaat-bedrijf informeert railAlert over het behalen van het certificaat PS of WPB en vraagt formeel erkenning aan bij ProRail. Hierbij wordt de volgende documentatie verstrekt:

 • de auditrapportage fase 1 en fase 2, inclusief beantwoording en afhandeling van de NC’s door de CI;
 • het certificaat PS en WPB.

ProRail besluit over de definitieve erkenning op basis van de ProRail-erkenningsregeling en de door de aanvrager van de erkenning aangeleverde documentatie.

Colofon

Eigenaar   Stichting railAlert


Soesterweg 244
3812 BH Amersfoort
www.railalert.nl

Telefoon   085 0023510

E-mail                      info@railalert.nl

Uitgave                    Stichting railAlert

Werkkamer              Systeemcertificering

Status                      Definitief, versie 1.0

afbeelding.png